Image
image
image
image


Pohnpei Met

POHNPEI MET RADIO PROGRAM #12-21

 

Pohnpei Met. . .Iheng. . .oh Kaselehlie Maingko! 

Mwohn ahi pahn patohieng nan sapwellimatail program nempe “12-21” en “Pohnpei Met,” oh pwehki sakarada pwukat ah kin pato ninleng, I men patohwan kehsapahl ahi tungoal sakar en mesik pahn kupwuren samatail Enihlap me ketin ieiaseki roson unsek en kupwur poaloalloal, reseulap oh sepekenko en ketin lapwdingiding oh kaipaip pohn Kahlap/Erekiso ko en Pohnpei Uh.  Ahi tungoal sakar en wahulap pahn kupwuren Iso Nahnken ko, Likend ko, Nahnalek ko, Nahnkeniei ko.  Pil ahi tungoal wahu tohrohr doke Kepina, Keriau en Kepina, Speaker, oh towe kan en Pohnpei State Legislature Kewelipak, Sounkopwung Lapalap oh iengomwi kan, oh keidi tohrohr teikan en Palien Tiahk, Mwomwohdiso, oh dakehn Government siluh kan me iei:  National, State, oh Local Governments kan.  Sakaradahn wahu wet pil doke tohn Pohnpei unsek sang Wehin Pingelap lel Kapingamarangi.

 

Met iei “Pohnpei Met” radio program me kin kaonopada sang ni ohpis en Kepina pwehn kin kalekalele tohn Pohnpei unsek ki ire kesempwal akan me kin patohwan pwarapwarada nan  Executive Branch (de Palien Kakehlaka Kosonned) nan Government en Wehin Pohnpei.  Re ket nan Sapwellimahr program en rahn wet. 

 

Ire Keieu:  Alahldahn Keieu en Sapwellimen Wehin Pohnpei “Strategic Development Plan.”

Nan kasarawi mwotomwot ehu ni ohpis en Kepina kuloak 9:00 nimenseng en Niare, December 18, 2012, Kepina John Ehsa patohwan ahngehr sang Dr. Rufino Mauricio keieu en sapwellimen Pohnpei Strategic Development Plan (de plan ehu me kaonopadahr ni keneinei pwe en kaweid oh kahluwa doadoahk kan en Pohnpei State Government sang nan pahr 2014 lel pahr 2023 oh patohlahsang.  Kepina, John Ehsa ahpw patohwan kasapwilehr Plan wet ong Speaker, Peter M. Lohn.  Pisetik en wiepen doadoahk en doaropwe kan ong ni peidaidpe ahpw pahn wiawihda.

 

Koasoandi en anahnepen wiawidahn Plan wet patohwan aledier utuht oh  kamanamanpe sang Pohnpei State Legislature Keisipak oh koapwoaroapwoarpe mie me Legislature Kewelipak wet pahn patohwan tehk audepen Plan wet ni keneinei oh pil utungada.

Ire Keriau:  Sei Sumwumw.

Ohpis en Fisheries oh Aquaculture patohwan reportki imwilahn ropirop de petehkpen sumwumw ma e pahn kak en seisei wiawier oh kedierekdahr me soh, de Sei Sumwumw ele  pahn kak en wiawi, ahpw mehlel nan sounpwong en March de April 2013, mwohn Easter.  Planepen doadoahk kan me pahn kapwaiada ire wet patohwan wiewiawi oh pahn sansal ong Wehipokon ni ahnsou keren. 

2

Eri, maingko, iei ire pwukat me patohwan kairalahr audepen sapwellimatail “Pohnpei Met Radio Program” #12-21 wet.  Ma mie iren kasapwurupwur,

sawehwe, keinemwe/kalelapak, a komwi kak en telephone ong ni nempehn telephone 320-2570 Ohpis en Public Affairs nan Ohpis en Kepina.  Keremwoal oh Peren en Krismas oh Popohl en Pahr Kapw 2013 en ieiang Ihr oh sapwellimahr aramas koaros en Wehin Pohnpei Sarawi wet.  Kalahngan en Kupwur koaros, oh Kaselehlie maingko.

                                                                                                
                                                                                              

Contact us | View site map

 

image
 

imageWelcome to the Governor of Pohnpei Website........>Kaselehlie......>Pohnpei Met!
image